Vatten läcka? vi har jour beredskap 

Sortering schaktmassor

GRUS - JORD - SAND - BARK - FLIS - SPÅN


Återvunna produkter i lager

Sand 0-2 0-15 packnings bar

Badstrands sand 0-4

Matjord 14mm sållad

Bergkross 50-300

Bärlager 0-50

Schaktmassor?

Schaktmassor är ett restmaterial som uppstår ur en schakt vid till exempel vägbyggnationer, husbyggnationer eller andra projekt. Schaktmassor innehåller helt enkelt det som en gång lagts dit innan det grävts upp.

Beroende på innehåll kan olika metoder användas för att maximera återvinningen och omvandla ett avfall eller fyllmaterial till säljbara produkter och/eller fraktioner. Ibland används schaktmassor för att fylla ut och jämna till mark , eller grundlägga för byggnationer.

Innehåller massorna ej miljöskadliga ämnen är det ofta möjligt att återvinna sten, jord, trä, grus, metall och på så sätt minska användandet av jungfruliga produkter.

Hantering utav schaktmassor

Hantering av schaktmassor är idag ett vanligt problem. Idag fraktas miljontals ton schaktmassor från vägbyggnationer, industrietableringar, marksaneringar, och andra infrastrukturprojekt. Många gånger schaktas material iväg långväga för att vissa vill bli av med schaktmassor, för att deponeras eller användas som fyllnadsmaterial.

För mycket stor sten för att användas som jord - Möjlig lösning är att dela in stenen i flera fraktioner såsom makadam, bärlager, sand med mera. Dessa fraktioner kan sedan användas som ersättning för jungfruligt material.

Nedan listas några fördelar

Tusentals transporter med tung trafik i kan undvikas för att forsla bort material som kan återanvändas på plats.

Genom att återvinna material behöver ej nytt berg brytas eller ny jord grävas upp och fraktas med tung trafik till arbetsplatsen.

Stora ekonomiska vinster i minskade transporter, minskat inköp och minskade deponi kostnader.

Minskad trafik och återanvändning av befintliga massor.