Mark och anläggning


Vi utför markarbeten och bergspräckning i hela Värmland med omnejd

Stora som små uppdrag är alla välkomna

* Bergspräckning med: simplex och royex

* Husgrunder
* Markplanering
* Bergsprängning
*Garage grunder
*Attefalls grunder
*Plint grunder
*Förrådsgrunder
* Betong gjutning
* Betong plattor
* Dränering källare
*Dränering krypgrund
*dränering grönytor
* Ytdränering
*Isodrän
*Dagvatten
*Pumpbrunn
*Enskilda avlopp
*Infiltrationer markbäddar
*Reningsverk
*Minireningsverk
* Pool
*Vattenledningar
* Schakt / grävning
* Röjning av större och mindre skogspartier
* Rivning av t.e.x. hus garage, sommarstugor
* Tung rivning
* Avloppsledningar
* Vatten ledningar
* Grönytor / tomtplanering
*Trädgårds planering
* Skogsvägar
* Dikning enligt vägverkets normer
* Dikesrensning
* Kabelgrävning
*Sommarvatten ledning
*Bevattningstankar
* Stubbrytning
* Infiltrationsanläggningar
* Markstensläggning
* Mur och l stöd
* Sten trappor
* Ramavtal
* Snöröjning

* Fiber och Kabel plöjning

Allt inom Mark


Kontakta oss för kostnadsfri offert